מדיניות פרטיות
מסמך זה מפרט את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר www.hgt.co.il (להלן: "האתר") ואת האופן שבו משתמשת ח.ג. סחר בינלאומי בע"מ (להלן: ״ח.ג. סחר״) במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על ידה בעת השימוש באתר.

טפסי הרשמה
בעת הרשמתכם באתר, תידרשו לעיתים למסור מידע עליכם, דוגמת שם, שם העסק, דרכי ההתקשרות ופרטים נוספים בהתאם לרלוונטיות הנדרשת. חלק מהשדות הנם שדות חובה, אלה יסומנו במפורש. ללא מענה על שדות חובה אלו, לא ניתן יהיה להמשיך בתהליך ולקבל את השירותים המבוקשים. באחדים מהשירותים ייתכן ויהיה צורך להוסיף ולמסור פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
בסיסי הנתונים שייווצרו, יישמרו במאגרי המידע של "ח.ג. סחר" (להלן: ״מידע״). לידיעתכם, אין חובה על פי חוק למסור את המידע הנדרש בשדות החובה, אולם ללא הזנת מידע הכרחי זה לא ניתן יהיה להמשיך בתהליכים הנדרשים להזמנת השירותים באתר.
השימוש במידע שהצטבר כתוצאה מפעילותכם באתר ו/או ממידע שנמסר על ידכם, בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
• לאפשר שימוש בשרותי האתר.
• להתאים תכנים ו/או שירותים לפרופיל הגולש/גולשים.
• "ח.ג. סחר" רשאית לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני הודעות בדבר שירותיה ופעילויותיה וכן מידע שיווקי ו/או מידע הכרוך ונובע מפעילותכם באתר דוגמת אישור הזמנה, קבלה, חשבונית מס׳ וכו״. בכל עת תוכלו לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
• לצורך ניתוח סטטיסטי ללא זיהוי אישי.
• לכל מטרה, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והתקנונים של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
• לשם תפעולו התקין של האתר,

מסירת מידע לצד שלישי
"ח.ג. סחר" תעביר מידע לצדדים שלישיים אודותיך במקרים המפורטים להלן:
• בעת ביצוע פעולת תשלום באתר, או בעת שתיקח חלק בפעילויות אוטומציה עם צד שלישי, או בפעילויות משותפות של "ח.ג. סחר" וצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך התשלום, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
• במקרה שתפרו את תנאי השימוש באתר, או את תקנון השירות באתר, או אם תבצעו ו/או תנסו באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, במקרים אלה, תהיה "ח.ג. סחר" רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
• אם יתקבל בידי "ח.ג. סחר" צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
• כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו כאלה, בינכם לבין "ח.ג. סחר".
• בכל מקרה "ח.ג. סחר" תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של צד שלישי;
• "ח.ג. סחר" תהיה רשאית להעביר את פרטיכם והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשיתם באתר למנהלי אתרים אחרים הפועלים מטעם או בשיתוף עם "ח.ג. סחר", ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
• אם "ח.ג. סחר" תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד או גוף אחר – וכן במקרה שתמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד או לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהתאגיד או הגוף הללו יקבלו על עצמם כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

שירותים של צדדים שלישיים
ייתכן וחלק מהשירותים והאוטומציות באתר ינוהלו על ידי גופים המשתפים פעולה עם "ח.ג. סחר", דוגמת חברות דיוור וכו״. שירותים כאלה, ככל שיינתנו, יוגשו באמצעות משאביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי "ח.ג. סחר", ח.ג. סחר לא תהיה אחראית על המידע שיצטבר במשאבי השותפים.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
"ח.ג. סחר" נעזרת בחברות המספקת לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אתכם אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע
"ח.ג. סחר" מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, "ח.ג. סחר" לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מחיקה ממאגרי המידע
אם המידע שבמאגרי "ח.ג. סחר" משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. "ח.ג. סחר" תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול פעילויותיה – לרבות תיעוד פעולות כאלה ואחרות שביצעתם באתר – יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה "ח.ג. סחר" למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיו זכאים לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
"ח.ג. סחר" רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרתם, תפורסם על-כך הודעה באתר.